menu
Alcohol_Meters/เครื่องวัดแอลกอฮอล์

Search

Breath Alcohol tester Model CA20FL
*Promotional Price: 5,970 Bt. + VAT*

*********ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉà¾Õ§ :   5,970 ºÒ· +VAT**********

 

The CA20F is a professional breathalyzer that quickly estimates blood alcohol content (BAC) by using an industry leading fuel cell sensor. The
CA20F Breathalyzer breath alcohol tester is the ideal choice for law enforcement, hospitals, clinics, workplace safety, and for personal use whenever screening for
alcohol.
Designed to be used by anyone in high volume testing environments, the CA-20FL breath alcohol tester is controlled by a single button to make user operation easier than ever. The CA20FL breath alcohol tester makes complicated alcohol testing easily accessible to anyone without any formal training.
Simply turn on the device and allow it to warm up. The CA-20FL breath alcohol tester will count down and notify you when it is ready to begin testing. Once ready have the testee take a deep breath and blow as hard as they can for five seconds. The CA-20FL breath alcohol tester will give an audible and visual que when the test is
complete. The CA-20Fl breath alcohol tester provides a professional 4 digit test result (0.000 BAC%) reading letting you know if there are trace amounts of alcohol.

CA20-FL  

Benefits of Fuel Cell Sensors
Fuel Cell sensors are the latest advancements in digital alcohol testing.
Designed to be more accurate and better than semi-conductor sensors, fuel cells are
the gold standard when testing BAC. An increase in durability leads the CA20F to have an extended life before needing calibration. A less
frequent service and maintenance schedule, lowers the overall cost of ownership. In addition, the CA20F will not detect a false positive for
individuals on a low carb diet or diabetic.

 

The CA-20FL à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèãªéÊÓËÃѺÇÑ´
ÃдѺáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹àÅ×Í´ (BAC) â´Â
ãªéà·¤â¹âÅÂÕ Fuel cell ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁáÁè¹ÂÓÊÙ§ ˹éÒ¨ÍáÊ´§à»ç¹µÑÇàÅ¢ 4 ˹èÇ (BAC%) à¾×è͵ÃǨàªç¤ÃдѺáÍÅ¡ÍÎÍÅì

Fuel Cell à»ç¹Ãкº·Õè·Ñ¹ÊÁÑ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺ
à¤Ã×èͧÇÑ´ÃдѺáÍÅ¡ÍÎÍÅì  ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁáÁè¹ÂÓ

·ÕèàÃÕ¡ä´éÇèÒ¤¹ÅÐÃдѺ¡Ñº sensor semiconductor

 

CA20-FL  
     

Specification

Sensor Smart Fuel Cell sensor
Accuracy ±0.005% BAC at 0.050% BAC
Detection Range 0.000 ~ 0.400% BAC
Warm-up Time 15 ~ 35 seconds
Response Time 3 ~ 35 seconds
Dimension 125mm x 56mm x 24mm
Weight 87g, (131g Battery included)
Power Supply 9V alkaline battery
Battery Life Over 1,000 tests (Estimates, results may vary)
Working Temp. 5 ℃ ~ 40 ℃
Storage Temp. 0 ℃ ~ 50 ℃
Calibration Every 6 months or after 500 tests

Warranty 6 Months.

CA20FL

 

Specification
ขนาด : 125 x 56 x 24mm
Sensor: Fuel Cell
ความแม่นยำ : ±0.005% ที่ 0.05BAC%
ย่านการวัดค่า : 0.00-0.40 BAC%.
เวลาในการตอบสนอง : 3 - 22 วินาที
ระยะเวลาในการวอร์มเครื่อง : 15 วินาที
น้ำหนัก : 87g ไม่รวมแบตเตอรี่ (131g รวมแบตเตอรี่แล้ว)
แบตเตอรี่ : ใช้งานได้สำหรับการวัดค่าประมาณ 200 ครั้ง (9V Alkaline)
อุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการใช้งาน : +5°C ~ 40°C

อุณหภูมิในการเก็บเครื่อง : 0°C ~ 40°C

CA20FL

 

 

Accelerometers
Alcohol meter
Anemometers
Borescopes
Cable Tracer
Clamp meters
Calibrators
Combustion Analyzers
Decade resistor
Function Generator
Flow Meters
Ground resistance tester
Gas Detectors
Humidity Meters
Insulation Testers
Infrared Thermometers
Light Meters
LCR Meters
Multimeters
Moisture Meters
Oscilloscopes
Phase sequence checker
Power Meters
Stroboscopes
Sound Level meters
Tachometers
Thickness gauges
Ultrasonic leak detectors
Vibration meters
Weather meters
Wrist strap checker
 

Up // ขึ้นด้านบน

Copy Right By AMET Co., Ltd
Contact Webmaster :
sales@amet.net